Začnite svoje podnikanie správne

Založenie s.r.o https://ezmluva.sk/zalozenie-spolocnosti-s-r-o, alebo spoločnosti s ručením obmedzeným je najmä byrokratickou záležitosťou, no je potrebné dodržať určité kroky. S.r.o. je jedným z viacerých druhov obchodných spoločností, ktorá je určená najmä na stredne a menej náročné podnikanie. Takúto spoločnosť si môžete založiť ako jednotlivec, či ako fyzická alebo právnická osoba a môže až 50 spoločníkov.

Keď sa rozhodnete v akom smere budete podnikať, ďalším krokom je výber obchodného mena, ktoré musí byť originálne a nezameniteľné s iným už existujúcim obchodným menom, čo si môžete overiť vyhľadaním v obchodnom registri. Na tomto kroku si dajte záležať, pretože vaša firma bude navonok vystupovať pod týmto menom, ktoré si zvolíte.

dokumenty na založenie s.r.o

Ďalším bodom pri zakladaní s.r.o. je výber sídla, a teda adresy pod ktorou bude vaša spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Ako sídlo môžete uviesť bytový aj nebytový priestor vrátane adresy trvalého bydliska konateľa, no ak dané nehnuteľnosti nevlastníte, potrebujete na tento účel písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

Následne si potrebujete určiť spoločníkov s.r.o., ktorí sa na spoločnosti budú podieľať peňažným alebo nepeňažným vkladom a konateľov s.r.o., čo sú osoby oprávnené spoločnosť riadiť a konať za ňu. Potrebujete tiež správcu vkladu, ktorý je poverený spravovaním časti vkladov spoločníkov splateným pred vznikom spoločnosti a týmto môžete poveriť jedného zo spoločníkov alebo banku. Čo sa týka financií, ak je spoločníkov v spoločnosti viac, minimálny vklad každého z nich musí byť aspoň 750€ a základné imanie spoločnosti, teda vklady všetkých spoločníkov musia byť minimálne 5 000€.

založenie s.r.o

V závislosti na tom, či spoločnosť zakladáte ako jednotlivec alebo ju zakladá viacero spoločníkov, pri vypracovaní zakladateľských dokumentov sa v prvom prípade vypracuje zakladateľská listina a v druhom spoločenská zmluva. Tieto zmluvy musia obsahovať obchodné meno, sídlo spoločnosti, predmet podnikania, určenie spoločníkov a konateľov a ostatné náležitosti vyplývajúce z Obchodného zákonníka. Vypracovanie týchto dokumentov by ste mali nechať na profesionálov, ktorí ich vypracujú podľa aktuálnej legislatívy.

Ďalšie dokumenty potrebné na založenie s.r.o. sú vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorej adresa je zapísaná ako sídlo spoločnosti, podpisový vzor konateľov, ktorý musí byť úradne overený, či plnomocenstvo pre osobu vybavujúcu zápis. Ak zakladáte s.r.o. ako fyzická osoba a nemáte iných spoločníkov, potrebujete aj vyhlásenie o tom, že nie ste zakladateľom alebo spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Naopak ak zakladáte spoločnosť ako jedna právnická osoba, potrebujete doložiť vyhlásenie, že vaším jediným spoločníkom nie je s.r.o. V prípade, že máte v predmete podnikania uvedenú remeselnú alebo viazanú činnosť, je potrebný aj súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu. Po tomto môžete ohlásiť živnosť na živnostenský úrad elektronicky alebo osobne a živnostenské oprávnenie vám vystaví okresný súd alebo živnostenský úrad. V neposlednom rade platí, že s.r.o. si nemôže založiť osoba, ktorá má nedoplatky na dani alebo sociálnom poistení.

Previous post Šaty presne podľa vás
Next post Hľadáte dokonalú koženú sedačku?